Investerare

Protokoll årsstämma

Protokoll årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma i Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708 – 0303, den 7 maj 2020 i Malmö

 1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Örjan Johansson.
 2. Beslöts att välja Örjan Johansson till ordförande för stämman samt noterades att Anna Brandt skulle föra dagens protokoll.
 3. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
 4. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Joel Eklund.
 5. Beslöts att stämman var sammankallad i behörig ordning.
 6. Beslöts att godkänna framlagd dagordning.
 7. Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 framlades.
 8. Fredrik Carling kommenterade 2019 års resultat samt kvartal 1 2020 och bolagsstämman gavs möjlighet till frågestund.
 9. Stämman beslutade
  1. Att fastställa årsredovisningen med resultat- och balansräkning avseende räkenskapsåret 2019.
  2. Att disponera bolagets förlust enligt styrelsens i årsredovisningens intagna förslag och att någon utdelning således inte skall lämnas; och
  3. Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören gällande förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
 10. Stämman beslutade om att arvode utgår med 300 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

  Vidare beslutades att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

 1. Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter samt ingen suppleant. Vidare föreslås en revisor utan revisorssuppleant.
 2. Stämman beslutade om fastställande av valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Peter Svanlund, Tony Grimaldi, Alexander Izosimov och Helen Richenzhagen. Vidare föreslås nyval av Fredrik Arp och Maria Minskova.
  Vidare beslutade stämman att välja PWC Sverige till ny revisor, som har anmält Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman för innevarande räkenskapsår.
 1. Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna tillsammans med styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra största registrerade aktieägarna enligt aktieboken senast den 30 september 2020 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar aktier så att denne därmed inte längre tillhör de största ägarna, ska dennes representant ersättas enligt principen ovan. Valberedningen utser inom sig ordförande, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ersättning skall ej utgå till ledamot i valberedningen. Bolaget skall offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.
 2. Stämman beslutade om fastställande av styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Rörliga ersättningar såsom tex. bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner, samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet för att uppnå av styrelsen uppsatta mål. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier och får uppgå till högst 40 % av den fasta ersättningen. Styrelsen skall inför varje årsstämma överväga om ett aktierelaterat incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller ej. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana aktierelaterade incitamentsprogram. Pensionsförmåner skall motsvara ITP-plan. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 9 månadslöner för verkställande direktören respektive 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
 3. Stämman beslutade om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
  För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt pkt. 16, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående.

  Nuvarande lydelse                                                   Föreslagen lydelse
  § 4 Aktiekapital                                                  § 4 Aktiekapital
  Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 000 000        Aktiekapitalet ska utgöra lägst
  kronor och högst 56 000 000 kronor.                 11 000 000 kronor och högst
  44 000 000 kronor.

  För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

  För det fall bolagsstämman inte beslutar om minskning av aktiekapitalet ska beslut om ändring av bolagsordningen förfalla.

 1. Stämman beslutade om styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet med 11 795 879 kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier.
  Den föreslagna minskningen innebär att aktiekapitalet (efter registrering av den senaste företrädesemissionen) minskas med 50 % från 23 591 758 kronor till 11 795 879 kronor och att aktiens kvotvärde minskas från 1 krona till 0,5 kronor.
  Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
 1. Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Bilaga
Protokoll årsstämma