Investerare

Kallelse till extra bolagsstämma Hövding Sverige AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma Hövding Sverige AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 februari 2020 klockan 13.00 i företagets lokaler på Bergsgatan 33 i Malmö. Registrering kan ske från och med kl. 12.30.

Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 13 februari 2020, dels anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 13 februari 2020. Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i den extra bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear innan den 13 februari 2020. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Anmälan
Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:
– via e-post till: ir@hovding.com
– per telefon: 040 – 23 68 68
– per brev till: Hövding Sverige AB, Bergsgatan 33, 214 22 Malmö

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. För aktieägare som är juridisk person ska behörigheten styrkas genom registreringsbevis och/eller fullmakt och registreringsbevis. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hovding.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning
1) Öppnande av stämman och val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller flera justeringspersoner.
4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av dagordning.
6) Framläggande av handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.
7) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
8) Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 7-Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en företrädesemission av högst 1 310 653 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 310 653 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för sjutton (17) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För tecknade aktier ska fördelning ske enligt följande:
 1. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 2. i andra hand till de som, före emissionsbeslutet, har ingått teckningsåtaganden utan stöd av teckningsrätter;
 3. i tredje hand till de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter;
 1. i fjärde hand till de som ingått emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.
 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 19 kronor.
 2. Avstämningsdag är den 25 februari 2020.
 3. Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 26 februari 2020 till och med den 11 mars 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på angiven anmälningssedel för teckning från och med den 26 februari 2020 till och med den 11 mars 2020. Betalning för tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen har rätt att tillåta betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler.
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna registrerats.
 6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

_______________________

Övrigt
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 5 februari 2020. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.hovding.se.

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 22 281 105 aktier motsvarande 22 281 105 röster.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified adviser för Hövding Sverige AB (publ).

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclears hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *
Malmö den 4 februari 2020
Styrelsen i Hövding Sverige AB (publ)

För mer information:
Fredrik Carling, verkställande direktör, Hövding Sverige AB (publ)
telefon: 040 – 23 68 68, e-post: Fredrik.Carling@hovding.com

Attachment