Prova Hövding i 3 månader

Pengarna tillbaka om du inte är nöjd!

Investerare

Hövding offentliggör informationsmemorandum

Hövding offentliggör informationsmemorandum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Hövding offentliggör informationsmemorandum

Pressmeddelande
Malmö, 2019-02-25

Hövding Sverige AB (publ) (”Hövding” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 4 februari 2020 och som godkändes på extra bolagsstämma den 19 februari 2020. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Hövdings webbplats (https://hovding.com/se/investor-relations) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (http://www.vhcorp.se).

Preliminär tidsplan för förträdesemissionen

25 februari                          Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

26 februari – 11 mars          Teckningsperiod

26 februari – 9 mars           Handel i teckningsrätter

16 mars                               Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemission

Finansiell och legal rådgivare 
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi legal rådgivare för Hövding i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
VD Fredrik Carling
Tel: 040 236 868
Fredrik.carling@hovding.com

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se Tel: 040-200 250

Om Hövding AB
Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer ”Hövding – Airbag for Cyclists”. En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Hövding. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Hövding har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Hövding överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Bilaga