Investerare

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2020 – Bra start på året avbröts av Covid-19. Målsättning om 250MSEK omsättning i 2020 kommer inte nås.

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2020 – Bra start på året avbröts av Covid-19. Målsättning om 250MSEK omsättning i 2020 kommer inte nås.

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1
Januari – Mars 2020

 FINANSIELLT RESULTAT PERIODEN

 

  • Antal sålda Hövdingar under kvartal 1 ökade till 13 646 (13 370) st. (+2%)
  • Nettoomsättningen ökade till 20 953 (19 640) TSEK (+7%)
  • Bruttomarginalen uppgick till 15% (31%).
  • EBITDA uppgick till -16 619 (-11 378) TSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till -17 944 (-11 877) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,81 (-0,53) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 112 (-12 940) TSEK

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades den 11 mars 2020 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 173 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 89 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.

VD ORD

Antal sålda Hövdingar under första kvartalet ökade med 2% jämfört med föregående år.
Omsättningen ökade med 7%. 

Perioden är påverkad av Covid-19 pandemin. Viktiga marknader som Tyskland och Danmark var under mars månad i all väsentlighet stängda och Sverige påverkades starkt av ett dramatiskt tapp i trafik till butik hos våra fysiska återförsäljare. 
Försäljning över webben, från egen hemsida och onlineåterförsäljare, hjälpte något men inte i en utsträckning som kunde kompensera för bortfallet i övriga kanaler.
Värt att notera är att året startade bra. Försäljningen under januari och februari var 43% högre än samma månader föregående år. Sverige +61% och Tyskland +38%. Det bekräftar att det finns hög fortsatt tillväxt i Sverige och att marknaden är långt ifrån mättad. Vi fortsätter penetrera storstäderna och har ökat fokus på mellanstora städer nationellt, vilket ger bra resultat.

15% bruttomarginal är lägre än planerat då vi har oplanerade kostnader från slutet av 2019 med oss in i de första månaderna av 2020. Redan under kvartalet ser vi en trend där de kostnaderna reduceras och jag ser framför mig kontinuerlig förbättring av bruttomarginalen kvartal för kvartal.

 2020 kommer vara ett år med en viss nivå av osäkerhet för Hövding givet marknadssituationen. Vi ser redan nu att målsättning om 250MSEK omsättning inte kommer nås. Att uppvisa lönsamhet under året kommer vara utmanande. Som en följd av de, även i ett något längre perspektiv, osäkra marknadsförutsättningarna kommer vi behöva justera kostnadsstrukturen till en nivå i linje med den närmsta tidens förväntade utveckling. Jag har tidigare kommunicerat en del av genomförda åtgärder och vi har sedan början av april bl.a. infört korttidspermittering med 20%. Alla kostnader i bolaget har granskats och många av de som inte direkt tillför försäljning i det kortare perspektivet har antingen strukits alternativt skjutits framåt. Detta för att möta de finansiella utmaningar som Covid-19 pandemin ställer oss inför.

 Vi följer marknaden noga vecka för vecka. Med endast dagars fördröjning tar vi bland annat del av försäljningsrapporter från våra nyckelkunder. Vi har också god insikt i trenden för cykling genom data från Hövding 3-appen. Vi ser nu tydligt hur samtliga av våra nyckelmarknader kommer tillbaka efter att till viss del varit stillastående under slutet av mars och början april. Det cyklas och köps Hövding i ökande takt igen. Vi har även justerat vårt marknads- och säljapproach till situationen och ser fram emot årets andra kvartal, som oavsett situation, är en viktig period för Hövding.

 Bortom det omedelbara som pandemin fört med sig ser vi tydliga tecken på hur cyklismen fortsätter öka och att ett skifte från andra transportmedel till cykel, som redan innan var på gång, nu kan komma att accelerera. Organisationer, länder och städer uppmuntrar i allt högre grad användandet av cykel och initiativ som att bygga ut cykelbanor till att subventionera cykelanvändandet ekonomiskt sker nu runtom i världen.

När fler och fler börjar cykla i vardagen kommer vi finns där och skydda deras liv.
Jag är övertygad att Hövding kommer tillbaka till stark tillväxt igen.

Fredrik Carling
VD, Hövding Sverige AB (publ)

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

 

 

Antalet sålda hjälmar var under perioden 13 646 (13 370) stycken. Av dessa såldes
46% (46%) via distributörer, 51% (52%) via återförsäljare och 3% (2%) på bolagets webshop. Försäljningsandel per land visar Sverige 32% (22%), Danmark 21% (30%), Tyskland 43% (46%), Storbritannien 1% (1%) och för övriga länder 3% (1%).

Bruttomarginalen visar på 15% (31%) för perioden. Bruttomarginalen påverkas huvudsakligen av kostnader för produktion med 82% (90%), frakt och tullkostnader med 7% (7%), kassation med 0% (1%) samt avsättningar för framtida garantikostnader och faktiska garantikostnader med 11% (2%).

Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 38 803 (31 573) TSEK. Bland kostnaderna finns 8 305 (8 936) som avser övrigt och 9 926 (8 527) TSEK är personalkostnader. EBITDA för kvartalet blev -16 619 (-11 378) TSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till -17 944 (-11 877) TSEK och har under perioden belastats med av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar med -1 014 (-457) TSEK samt av de materiella tillgångarna med   -183 (-74) TSEK.

INVESTERINGAR
Under kvartalet har inga betydande investeringar gjorts.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 5 647 (53 332) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -24 113 (-12 940) TSEK.

ANSTÄLLDA
Per den 31 mars 2020 uppgick antalet anställda till 42 (38) personer.

RISKFAKTORER
Riskfaktorer finns beskrivet i Hövdings årsredovisning på sidan 52.

CERTIFIED ADVISER
Västra Hamnen Corporate Finance AB är anlitade som Certified Adviser åt Hövding.

RAPPORTERINGSDATUM
Hövding offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapport är planerad enligt nedan:

 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

REVISORS GRANSKNING
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

BOLAGSUPPGIFTER
Hövding Sverige AB (publ), organisationsnummer 556708 – 0303, är ett aktiebolag med säte i Malmö. Bolagets aktier är registrerade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

INFORMATION
Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
VD Fredrik Carling
Tel: 040 – 236868
fredrik.carling@hovding.com

Hövding Sverige AB (publ)
Bergsgatan 33
214 22 Malmö
040 – 236868

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Örjan Johansson (ordf)                Sofia Ulver                                                  Samir Mastaki

Christer Ljungberg                       Peter Svanlund                                                  Tony Grimaldi

Alexander Izosimov                      Helen Richenzhagen                     

Fredrik Carling (vd)          

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost:
ca@vhcorp.se Tel: 040 – 200 250

För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 – 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas när här:
www.mynewsdesk.com/se/hovding

Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 08.30 CET.    

 

Attachment