Investerare

Bolagsordning

Bolagsordning

Organisationsnr: 556708-0303

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Hövding Sverige AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, försäljning och marknadsföring av huvudskydd samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 11 000 000 kronor och högst 44 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst åtta suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag), med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. I fall där så krävs enligt 7 kap. 23 § aktiebolagslagen ska kallelse även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 9 Föranmälan
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska dels vara upptagen i aktieboken på dagen för stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. val av en eller flera justeringspersoner
 4. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. godkännande av dagordning
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. beslut angående
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 8.  fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 9. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (alternativt registrerade revisionsbolag)
 10. val av
  a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter (alternativt registrerade revisionsbolag) när så ska ske
 11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/1 – 31/12.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

* * * * *

Ovanstående bolagsordning har antagits vid ordinarie bolagsstämma i bolaget den 7 maj 2020.

Prenumerera på pressmeddelanden

 

Klicka här