Information om Hövding App

Vi upplever för närvarande tekniska problem med Hövding App. Vi jobbar hårt för att åtgärda problemen.

Integritetspolicy

Vi är måna om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter. Dessa principer utgör den information du har rätt att erhålla vid tiden då vi samlar in dina personuppgifter.

Vi har när som helst rätt att uppdatera denna informationstext (integritetspolicy). Om integritetspolicyn är föremål för större förändringar kan vi komma att informera dig via e-post.

När informationstexten refererar till ordet ”Hövding” är det inte företaget som åsyftas, men snarare vår produkt – hjälmen, Hövdingen.

 

Personuppgiftsansvarig

Hövding Sverige AB (publ) (”Vi”, ”Oss”, ”vår”), org nr 556708-0303, med adress Bergsgatan 33, 214 22 Malmö, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter när du köper, reklamerar eller på annat sätt är i kontakt med oss.

 

Hur, varför och vilka personuppgifter behandlar Hövding?

Inspelning av samtal till kundtjänst

När du ringer vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. Det gör vi för att utbilda våra medarbetare,  möjliggöra förbättring av kvalitén i kundmötet och vårt arbetssätt så att vi alltid kan hjälpa dig på bästa sätt. Telefonsamtal sparas i högst 60 dagar och raderas därefter.

Köp via hovding.se

Vi erbjuder dig möjlighet att via vår hemsida köpa Hövding(ar), tilläggsprodukter och tjänster. Vid köp anger du ditt namn, dina kontaktuppgifter, betalningsuppgifter (såsom kreditkortsnummer) och leveransadress. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid köp är antingen fullgörande av köpeavtalet eller ett berättigat intresse. Fullgörande av avtal gäller när du i rollen som konsument köper en vara, och berättigat intresse för de fall då du företräder en juridisk person. När du köper en Hövding erbjuds du att teckna Solids självriskeliminering. Vid tecknande av Solids självriskeliminering kräver försäkringsgivaren (Solid Försäkring) ditt personnummer. Detta därför att försäkringsgivaren säkert ska kunna identifiera dig för framtida försäkringsärende. Solid är självständigt personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för varje försäkringsärende, kontakta eller besök därför Solid Försäkring för mer information om hur dom behandlar dina personuppgifter. Rättslig grund för denna behandling är fullgörande av köpeavtal. Konsekvensen av att inte ange ditt personnummer är att Solids självriskeliminering inte kan
tecknas.

 

Garanti och reklamation

När du reklamerar en produkt eller när vårt garantiåtagande aktualiseras, ges du möjlighet att ange information om eventuell skada. Uppgifter om skada är många gånger uppgifter om hälsa, och uppgifter om hälsa får vi inte behandla utan ditt samtycke. Om det blir aktuellt med behandling som grundar sig på samtycke så kommer du också att bli medveten om detta, eftersom du aktivt måste samtycka till behandling av känsliga personuppgifter. Övriga uppgifter, så som namn, adress, e-post, telefonnummer, serienummer, storleken på din Hövding och i fall du har tecknat Solids självriskeliminering, behandlas i syfte att hantera reklamations – eller garantiärendet. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i reklamationssyfte följer av svensk konsumenträtt, och garantiärende följer av våra köpvillkor och därmed köpeavtalet mellan dig och oss.

 

Produktutveckling

Viss information du lämnar i samband med reklamation eller garanti till ny Hövding kan, med vårt berättigade intresse, användas i produktutvecklingssyfte. Notera här att om du lämnar känsliga personuppgifter, dvs. uppgifter om eventuell skada efter olycka, så måste uppgifterna behandlas i med ditt samtycke. Att lämna samtycke är helt frivilligt och du kommer bli medveten om sådan behandling så fort det blir aktuellt.

 

Marknadsundersökning

När du har köpt och använder vår Hövding är din åsikt viktig för oss. Vi har därför ett berättigat intresse av att kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Syftet med våra undersökningar är att utveckla våra produkter och andra tjänster.

Du har alltid möjlighet att välja om du vill delta i våra marknadsundersökningar eller inte. Vi delar aldrig dina uppgifter till någon som inte har med våra undersökningar att göra.

 

Direktmarknadsföring

Som kund, dvs. så länge du har ett intresse av att vara i kontakt med oss (t.ex. genom reklamation, garanti eller andra tjänster) har vi ett berättigat intresse av att skicka reklam till dig via exempelvis e-post. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en så kallad direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Detta berättigade intresse består i ett (1) år efter att du inte längre är kund, förutsatt att du inte meddelar oss direktreklamspärr.

Hövding behandlar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

 

Marknadsföring

Vi kan komma att använda din e-postadress i syfte att marknadsföra oss och våra produkter till andra potentiella kunder. Detta görs genom att överföra din e-postadress till exempelvis Facebook, som i sin tur erbjuder en tjänst i vilken din e-postadress används för att identifiera nya potentiella kunder genom annonsering. Notera här att vi genom avtal har försäkrat att din e-post inte används för något annat än just detta.

Informationen som bland annat lämnas genom det samtycke som nämns under Garanti och reklamation kan även användas i marknadsföringssyfte. Vi finner ibland ett intresse av att återpublicera hela eller delar av informationen i syfte att skapa en berättelse, en så kallad ”good story”. Vi kommer förvisso använda oss av eventuella känsliga personuppgifter om olyckan resulterat i skada, men vi vill under alla omständigheter säkerställa din rätt till integritet. Därför kommer vi självklart att kontakta dig först om vi vill använda ditt namn eller annan identifierbar information.

 

Rekrytering

Behandling av dina personuppgifter i samband med rekrytering görs med vårt berättigade intresse i syfte att kunna ta emot och behandla ansökningar och utvärdera din lämplighet för den befattning du söker. Med ditt samtycke kan vi också utvärdera din lämplighet för framtida anställning som kan bli lediga.

Personuppgifter i samband med rekrytering inhämtas i första hand från dig, men kan komma att kombineras med uppgifter inhämtade från andra källor, exempelvis social media för yrkesmässigt syfte och/eller dina referenspersoner.

Om vi väljer att anställa dig kommer dina personuppgifter att behandlas enligt vår integritetspolicy för anställda.

Om vi väljer att inte anställa dig kommer dina personuppgifter att raderas så fort rekryteringsprocessen är över, dock med förbehåll för fall då vi inhämtat ditt samtycke i syfte att utvärdera lämplighet för framtida anställning. Läs mer nedan om hur du återkallar ditt samtycke.

 

Övrigt

Med vårt berättigade intresse behandlar vi dina personuppgifter när du av olika skäl kontaktar oss per mejl, telefon, chatt eller i något av våra kontaktformulär. Informationen lagras under den period då ärendet är aktuellt, och raderas därefter.

 

Delar vi dina personuppgifter?

För att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet delar vi dina personuppgifter med leverantörer och andra samarbetspartners. Dessa är företag som hjälper oss med:

  1. leverans och beställning (logistikbolag),
  2. betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer), och
  3. marknadsföring.

Vi kan komma att dela dina e-postadress till företag som hjälper oss med digital marknadsföring (framförallt Facebook).

Delning av personuppgifter på ovan nämnda sätt sker helt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

Användning av Hövding-appen (mobilapplikation)

Beroende på vilka av Hövding-appens funktioner du väljer att aktivera, kommer personuppgifter av olika slag att behandlas. För fullständig användning av Hövding-appen krävs att vi samlar in lokaliseringsuppgifter, alltså uppgifter om var du befinner dig. Med lokaliseringsuppgifterna skapas bl.a. statistik om var och hur långt du cyklar, i vilken hastighet du cyklar och på ett ungefär hur många kalorier som förbrukas efter en cykeltur. Statistik som utgör personuppgifter behandlas och skyddas med lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och är bara ämnad att visas för dig själv.

Om ”Mina ICE-kontakter” är aktiverad så kommer de ICE-kontakter (dvs. kontakt i nödsituation) du anger att få ett SMS i fall din Hövding blåser upp. Av ett sådant SMS följer även ungefärliga uppgifter om var du befinner dig. När en ICE-kontakt anges i Hövding-appen, skickas ett SMS till det angivna telefonnumret med information om att registrering som ICE-kontakt skett. Som utgångspunkt behandlas personuppgifter för dessa ändamål upp till ett (1) år efter att du inte längre använder Hövding-appen. Hövding-appen anses inte längre användas först när du gör ett aktivt val om att inaktivera ditt konto.

Inom ramen för Hövding-appen behandlas personuppgifter med Hövdings berättigade intresse. Intresseavvägningen görs i ljuset av dina aktiva val att aktivera/inaktivera de erbjudna funktionerna.

 

Online & Profilering

Som nämns under Marknadsföring (ovan) kan fysiska personer (potentiella kunder) bli föremål för annonser via sociala, och andra, kanaler. Om du blir föremål för sådana online-annonser så betyder det att du passar med vår profil för potentiella kunder. Med profil menas exempelvis kön, ålder eller bostadsort. Notera här att vi inte erhåller några av dina personuppgifter i samband med online-annonsering. Vi kan alltså inte veta om du blir eller har blivit föremål för online-annonsering. Det är därför inte självklart att du omfattas av denna informationstext bara därför att du passar med vår(a) profil(er). Men, för att säkerställa vår informationsskyldighet enligt gällande dataskyddslagstiftning vill vi inte lämna något eller någon utanför.

 

Återförsäljare och samarbetspartners

Som befintlig, eller potentiell, återförsäljare och/eller samarbetspartner behandlar vi personuppgifter för att upprätthålla eller möjliggöra en affärsrelation. Personuppgifterna härleds till kontaktpersoner och inbegriper bl.a. namn, telefonnummer, e-postadress, befattning och leveransadress. Utöver detta kan vi komma att behandla nämnda personuppgifter i utvecklingssyfte, exempelvis att mäta kundnöjdhet. Återförsäljares och samarbetspartners personuppgifter behandlas med vårt berättigade intresse.

 

Kriterier för hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för, och ändamålet med, behandling av personuppgifter är avgörande för hur länge vi lagrar uppgifterna. Många gånger finns lagstadgade krav (exempelvis bokföringslag (1999:1078)) att lagra personuppgifter upp till en viss period (7-8 år bokföringslagen). Om sådana lagstadgade krav inte finns, lagrar vi dina personuppgifter tills att vi inte längre behöver dem.

Lagringsperiod bedöms många gånger från fall till fall, där aspekter såsom vilken typ av data, varför datat samlades in, för vilket ändamål och hur länge du som kund har ett intresse av att vi lagrar dina personuppgifter, är avgörande. Som exempel kan nämnas att vi i direktmarknadsföringssyfte lagrar kunders personuppgifter i upp till ett år efter det att kundförhållandet upphört, om inte kunden dessförinnan bett om reklamspärr. Notera här att ett kundförhållande upphör när varan är levererad och när det inte finns någon anledning till kontakt mellan oss och kunden.

Du är välkommen att kontakta oss i fall du har frågor eller funderingar om lagringsperiod.

 

Utanför EU/EES

Inom ramen för vissa behandlingar enligt denna informationstext kan överföring till företag utanför EU/EES förekomma. Majoriteten av uppgifterna, och särskilt de uppgifter som på något sätt kan beröva dina fri-och rättigheter, stannar dock inom Sverige. Med de mottagare utanför EU/EES som vi kan komma att lämna personuppgifter till, har vi säkerställt att dina personuppgifter ges det skydd som krävs av oss i enlighet med de rättsligt erkända dataöverföringsmekanismerna för
överföring utanför EU/EES.

 

Produktutveckling och forskning

Hövding kan komma att använda anonymiserad eller pseudonymiserad data från Hövding-appen i syfte att utveckla eller förbättra våra eller tredje parts produkter och/eller tjänster, eller för forskning. Med anonymiserad data menas data som inte går att härledas till dig. Med pseudonymiserad data menas att datat inte går att härledas till dig om inte kompletterande information tillskrivs. Personuppgifter pseudonymiseras exempelvis vid forskning, där forskaren tar emot och behandlar data som inte går att härledas till dig om inte Hövding tillskriver datat med kompletterande information. Sådan information är endast till Hövdings förfogande.”

 

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har alltid rätt att få bekräftat vilka personuppgifter vi behandlar om dig, och begära en kopia eller ett utdrag av de personuppgifter som är under behandling. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar informationen till rätt person.

 

Rätt att återkalla samtycke

För de fall då vi behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna informationstext. Kom ihåg att behandling som redan gjorts på grundval av samtycke, innan du återkallar samtycket, inte påverkas av ditt återkallande.

 

Rätt till radering

Du har möjlighet att begära radering av personuppgifter om dessa inte längre behövs för ändamålet eller om:

  • du återkallar ditt samtycke och ingen annan rättslig grund finns för ändamålet,
  • du invänder mot vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre, eller om
  • personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Vi kan komma att neka din begäran om radering om det finns avtalsrättsliga eller andra legala skyldigheter som hindrar oss. Dessa skyldigheter lyder under bokförings- och skattelagstiftning, konsumenträttslagstiftning eller i fall då ett avtal föreligger mellan parterna i vilket skyldigheter och rättigheter fortfarande är aktuella.

 

Rätt till begränsad behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om:

  • du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta),
  • om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av uppgifternas användning,
  • du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålet med behandlingen, eller
  • om du har invänt mot behandlingen och vi inte har utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

 

Rätt att göra invändningar

Du kan även invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på vårt eller tredje parts berättigade intresse. För att en invändning ska resultera i avslutad behandling krävs att vi inte kan påvisa att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse.

 

Direktmarknadsföring

Du har alltid rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter till direktmarknadsföring, exempelvis e-postutskick. Detta gör du genom att följa hänförlig länk vid varje e-postutskick.

 

Rätt till datorportabilitet

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller fullgörande av avtal, har du rätt att begära att de uppgifter som du lämnat till oss (om dig själv) blir överförda till dig själv och/eller en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är att det är tekniskt möjligt.

 

Rätt till rättelse

Hövding strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Du har rätt att få felaktiga uppgifter tillrättade, såsom t.ex. namn och adress. Om en uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål.

 

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vi lyder under Datainspektionens tillsyn. För mer information, se www.datainspektionen.se

Tel: 040-23 68 68
Postadress: Bergsgatan 33, 214 22 Malmö
E-postadress: info@hovding.com

Chat